Kietas kuras

M?s? ?mon? savo klientams si?lo ?sigyti ?vairi? r?ši? kokybišk? malk?. Šiuo metu galime pasi?lyti: beržo, alksnio, uosio, skroblo, ?žuolo, egl?s ir pušies.

Galite pasirinkti kokio dydžio mediena bus reikalinga. Galimi šie variantai: 2,50 m. arba 2,00 m. ilgio r?steliai, kalad?mis ir kapota.

Renkantis malkas rekomenduojame atsižvelgti ? j? kaitrumo grupes.

I kaitrumo grup?: berž?, uosi?, ?žuol?, klev?, skrobl? malkin? mediena.

II kaitrumo grup?: puš?, juodalksni? malkin? mediena.

III kaitrumo grup?: egli?, drebuli?, liep?, tuop?, gluosni?, baltalksni? malkin? mediena.
Nedera pamiršti, kad I (aukš?iausios) kaitrumo grup?s mediena tinka tik didesniems šildymo katilams, ta?iau ji netinka mažoms ir ypa? koklin?ms krosnims, nes d?l per didelio karš?io gali sutr?kin?ti j? sienel?s.

Pasirinkite Jus dominan?i? kieto kuro r?š? ir sužinokite daugiau informacijos.